از 93,990,000 تومان
رزرو آنلاین

تور نمایشگاه صنایع لاستیک و پلاستیک

Created with Sketch. آلمان
دارای امتیاز نیست

مدت زمان

9 روزه

نوع تور

تور ویژه

اندازه گروه

نامحدود

زبان

___

بررسی اجمالی

تور بازدید از مهم ترین و بزرگترین نمایشگاه صنایع لاستیک و پلاستیک جهان(آلمان – دوسلدروف)

های لایت ها

 • مسیر حرکت:تهــران - اســتانبول - پاریــس (هوایــی)، پاریــس (7 شــب)، پاریــس - اســتانبول- تهــران (هوایــی).
 • نرخ اتاق دو تخته برای هر نفر :19.900.000 تومان + 2390 یورو

اطلاعات

باز کردن همه
روز دوم

گشت شهری پاریس

روز سوم

گشت شهری پاریس به همراه بازدید از موزه لوور

روز پنجم

گشت شهری بروکسل(در مسیر پاریس - کلن)

روز هفتم

ترانسفر نمایشگاهی

روز هشتم

ترانسفر نمایشگاهی

شامل / مستثنی است

 • پـرواز رفـت و برگشـت
 • خدمـات ویـزای شـنگن
 • بیمـه حـوادث و خدمـات درمانـی مســافرتی
 • ترانســفرهای فرودگاهــی
 • ترانسفر بین شهری
 • ترانســفرهای نمایشــگاهی
 • کارت ورودبــه نمایشــگاه
 • 8 شــب اقامــت در هتــل ۴ ســتاره همــراه بــا صبحانــه همراهــی راهنمــای فارســی زبــان از تهــران و راهنمــای محلــی در گشــتها
 • درصـورت عـدم صـدور روادیـد از طـرف سـفارت مربوطـه، مبلـغ ورودی سـفارت وهزینه هـای مربـوط بـه ترجمـه از مبالـغ پرداختـی کسـر و مابقـی مسـترد میگـردد.
 • مســئولیت کنتــرل گذرنامــه، از جهــت هرگونــه ممنوعیــت خــروج از کشــور، بــه عهــده مســافر میباشــد.
 • حضــور کلیــه مســافرین (بــه جــز افــراد زیــر 12 ســال) جهــت انگشــت نــگاری در مرکـز انگشـت نـگاری VFS الزامـی میباشـد ولـی همسـفرانی کـه در 59 مـاه گذشـته آخریـن ویـزای خـود را از فرانسـه دریافـت نمودهانـد نیـاز بـه انگشـتنگاری در مرکـز انگشــتنگاری فرانســه نداشــته و ایــن امــکان را دارنــد کــه بهصــورت غیرحضــوری درخواسـت ویـزا نماینـد.
 • ارائــه ضمانــت بازگشــت از ســفر بــه مبلــغ حداقــل 200.000.000 تومــان بــرای هـر نفـر به صـورت ضمانتنامـه بانکـی ضـروری اسـت کـه پـس از بررسـی مـدارک درصــورت نیــاز بــه ضمانتنامه هــای بیشــتر متعاقبــا اعــام میگــردد.

موقعیت تور

Created with Sketch. آلمان

بررسی

0/5
دارای امتیاز نیست
بر اساس 0 بررسی
بسیار عالی
0
خیلی خوب
0
متوسط
0
خیلی ضعیف
0
بسیار بد
0
در حال نمایش 1 - 0 از 0 در کل

نوشتن یک نظر

Created with Sketch.
از 93,990,000 تومان

استعلام

سازماندهی شده توسط

modir

عضویت از 2022

141 بررسی

ممکن است دوست داشته باشید