از 87,790,000 تومان
رزرو آنلاین

تور نمایشگاه صنایع غذایی فرانسه – پاریس

Created with Sketch. فرانسه
دارای امتیاز نیست

مدت زمان

7 شب و 8 روز

نوع تور

تور روزانه

اندازه گروه

نامحدود

زبان

___

بررسی اجمالی

تور بازدید از مهمترین و بزرگترین نمایشگاه صنایع غذایی اروپا (فرانسه – پاریس)

 

های لایت ها

 • مسیر سفر: تهران - استانبول - پاریس(هوایی)،پاریس (7شب)،پاریس-استانبول-تهران(هوایی)
 • نرخ هتل ویژه اتاق دو تخته :19.900.000 تومان +2190 یورو
 • تاریخ رفت:22 مهر
 • تاریخ برگشت :29 مهر

اطلاعات

باز کردن همه
روز دوم

ترانسفر نمایشگاهی

روز سوم

ترانسفر نمایشگاهی

روز چهارم

ترانسفر نمایشگاهی

روز پنجم

گشت شهری پاریس

روز ششم

گشت شهری پاریس به همراه بازدید از موزه لوور

شامل / مستثنی است

 • پرواز رفت و برگشت
 • خدمـات ویـزای شـنگن
 • بیمـه حـوادث و خدمـات درمانـی مســافرتی
 • ترانســفرهای فرودگاهــی
 • ترانســفرهای بیــن شــهری
 • ترانســفرهای نمایشــگاهی
 • کارت ورود بــه نمایشــگاه
 • ۸ شــب اقامــت در هتلهــای ۴ ســتاره
 • همـراه بـا صبحانـه
 • همراهـی راهنمـای فارسـی زبـان از تهـران و راهنمـای محلـی در گشــتها
 • درصـورت عـدم صـدور روادیـد از طـرف سـفارت مربوطـه، مبلـغ ورودی سـفارت وهزینه هـای مربـوط بـه ترجمـه از مبالـغ پرداختـی کسـر و مابقـی مسـترد میگـردد.
 • مســئولیت کنتــرل گذرنامــه، از جهــت هرگونــه ممنوعیــت خــروج از کشــور، بــه عهــده مســافر میباشــد.
 • حضــور کلیــه مســافرین (بــه جــز افــراد زیــر 12 ســال) جهــت انگشــت نــگاری در مرکـز انگشـت نـگاری VFS الزامـی میباشـد ولـی همسـفرانی کـه در 59 مـاه گذشـته آخریـن ویـزای خـود را از فرانسـه دریافـت نمودهانـد نیـاز بـه انگشـتنگاری در مرکـز انگشــتنگاری فرانســه نداشــته و ایــن امــکان را دارنــد کــه بهصــورت غیرحضــوری درخواسـت ویـزا نماینـد
 • ارائــه ضمانــت بازگشــت از ســفر بــه مبلــغ حداقــل 2000.000.200 تومــان بــرای هـر نفـر بهصـورت ضمانتنامـه بانکـی ضـروری اسـت کـه پـس از بررسـی مـدارک صــورت نیــاز بــه ضمانتنامه هــای بیشــتر متعاقبــا اعــام میگــردد.

موقعیت تور

Created with Sketch. فرانسه

بررسی

0/5
دارای امتیاز نیست
بر اساس 0 بررسی
بسیار عالی
0
خیلی خوب
0
متوسط
0
خیلی ضعیف
0
بسیار بد
0
در حال نمایش 1 - 0 از 0 در کل

نوشتن یک نظر

Created with Sketch.
از 87,790,000 تومان

استعلام

سازماندهی شده توسط

modir

عضویت از 2022

141 بررسی

ممکن است دوست داشته باشید