از 93,990,000 تومان
رزرو آنلاین

تور نمایشگاه صنایع دارویی اروپا

Created with Sketch. فرانسه
بسیار عالی

مدت زمان

9 روزه

نوع تور

تور روزانه

اندازه گروه

نامحدود

زبان

___

بررسی اجمالی

تور بازدید از مهمترین و بزرگترین نمایشگاه صنایع دارویی اروپا (المان – فرانکفورت)

اقامت در هتل 4 ستاره

های لایت ها

 • مسیر سفر : تهـران - اسـتانبول - پاریـس (هوایـی)، پاریـس (4 شـب)، پاریـس - لوگزامبـورگ- فرانکفــورت(زمینــی)، فرانکفــورت(4 شــب)، فرانکفــورت - اســتانبول - تهــران (هوایـی)
 • قیمت اتاق دو تخته به ازا هر نفر :19.900.000 تومان +2390 یورو

اطلاعات

باز کردن همه
روز دوم

گشت شهری پاریس

روز سوم

گشت شهری پاریس به همراه بازدید ار موزه لوور

روز پنجم

گشت شهری لوگزامبورگ (در مسیر پاریس-فرانکفورت)

روز ششم

ترانسـفر نمایشـگاهی.

روز هفتم

ترانسـفر نمایشـگاهی.

روز هشتم

ترانسـفر نمایشـگاهی.

شامل / مستثنی است

 • پـرواز رفـت و برگشـت
 • خدمـات ویـزای شـنگن
 • بیمـه حـوادث و خدمـات درمانـی مســافرتی
 • ترانســفرهای فرودگاهــی، ترانســفرهای بیــن شــهری، ترانســفرهای نمایشــگاهی
 • کارت ورود بــه نمایشــگاه
 • ۸ شــب اقامــت در هتلهــای ۴ ســتاره همـراه بـا صبحانـه
 • همراهـی راهنمـای فارسـی زبـان از تهـران و راهنمـای محلـی در گشــتها
 • درصـورت عـدم صـدور روادیـد از طـرف سـفارت مربوطـه، مبلـغ ورودی سـفارت وهزینه هـای مربـوط بـه ترجمـه از مبالـغ پرداختـی کسـر و مابقـی مسـترد میگـردد.
 • مســئولیت کنتــرل گذرنامــه، از جهــت هرگونــه ممنوعیــت خــروج از کشــور، بــه عهــده مســافر میباشــد.
 • حضــور کلیــه مســافرین (بــه جــز افــراد زیــر 12 ســال) جهــت انگشــت نــگاری در مرکـز انگشـت نـگاری VFS الزامـی میباشـد ولـی همسـفرانی کـه در 59 مـاه گذشـته آخریـن ویـزای خـود را از فرانسـه دریافـت نمودهانـد نیـاز بـه انگشـتنگاری در مرکـز انگشــتنگاری فرانســه نداشــته و ایــن امــکان را دارنــد کــه بهصــورت غیرحضــوری درخواسـت ویـزا نماینـد.
 • ارائــه ضمانــت بازگشــت از ســفر بــه مبلــغ حداقــل 200.000.000 تومــان بــرای هـر نفـر به صـورت ضمانتنامـه بانکـی ضـروری اسـت کـه پـس از بررسـی مـدارک درصــورت نیــاز بــه ضمانتنامه هــای بیشــتر متعاقبــا اعــام میگــردد.

موقعیت تور

Created with Sketch. فرانسه

بررسی

5/5
بسیار عالی
بر اساس 1 بررسی
بسیار عالی
1
خیلی خوب
0
متوسط
0
خیلی ضعیف
0
بسیار بد
0

imaaaan

1401/07/12

saman

سلام روزخوش لطف میکنید بفرمایید این تور برای چه تاریخی هست؟
در حال نمایش 1 - 1 از 1 در کل

نوشتن یک نظر

Created with Sketch.
از 93,990,000 تومان

استعلام

سازماندهی شده توسط

modir

عضویت از 2022

141 بررسی

ممکن است دوست داشته باشید