از 53,100,000 تومان
رزرو آنلاین

تور سوئیس از کرمان

Created with Sketch. سوئیس
دارای امتیاز نیست

مدت زمان

7 روز

نوع تور

تور ویژه

اندازه گروه

نامحدود

زبان

___

بررسی اجمالی

شرکت در تور 7 روزه و اقامت در هتل 4 ستاره  را از دست ندهید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما همکاران ما تماس بگیرید .

شماره تماس :۰۳۴۳۵۳۶۳

 

می توانید از پرواز کرمان – تهران جهت شرکت در تور استفاده کنید.

های لایت ها

 • مسیرسفر:تهران-استانبول-زوریخ(هوایی)،زوریخ (7شب) ،لوگانو(زمینی)،لوگانو(2 شب)،لوگانو-میلان(زمینی)- میلان-استانبول-تهران (هوایی)
 • نرخ قیمت برای اتاق 2 تخته :14.900.000 تومان +1290 یورو
 • تاریخ های حرکت : 5 و 19 آبان -3و17 آذر-1و15و29 دی-13 بهمن 1401

اطلاعات

باز کردن همه
روز دوم

گشت شهری زوریخ و آبشار های راین و بازدید از شهر اشتاین ام راین

روز پنجم

گشت شهری لوگانو به همراه بازدید از پارک مینیاتوری سوئیس

شامل / مستثنی است

 • بلیط رفت وبرگشت باپرواز ترکیش
 • ترانسفرهای فرودگاهی و زمینی
 • اقامت درهتل 4 ستاره باصبحانه
 • ویزای شنگن
 • بیمه مسافرتی
 • تور لیدر فارسی زبان
 • گشت های شهری وبین شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان وراهنمای محلی طبق برنامه تور
 • درصـورت عـدم صـدور روادیـد از طـرف سـفارت مربوطه، مبلغ ورودی سـفارت وهزینه‌هـای مربـوط بـه ترجمـه از مبالـغ پرداختـی کسـر و مابقـی مسـترد می‌گـردد.
 • مسـئولیت کنتـرل گذرنامـه، از جهـت هر‌گونـه ممنوعیـت خـروج از کشـور، بـه عهـده مسـافر می‌باشـد.
 • حضــور کلیــه مســافرین (بــه جــز افــراد زیــر 12 ســال) جهــت انگشــت نــگاری درمرکـز انگشـت نـگاری VFSالزامـی می‌باشـد ولـی همسـفرانی کـه در 59 مـاه اخیـرویـزای شـنگن )بـه جـز یونـان( دریافـت نموده‌انـد، نیـاز بـه انگشـت‌ نگاری درمرکـزانگشـت‌نگاری سـوئیس نداشـته و ایـن امـکان را دارنـد کـه به‌صـورت غیرحضـوریدرخواسـت ویـزا نماینـد.
 • ارائـه ضمانـت بازگشـت از سـفر بـه مبلـغ حداقـل 000.000.200 تومـان بـرای هـر نفـر به‌صـورت ضمانتنامـه بانکـی ضـروری اسـت کـه پـس از بررسـی مـدارک در صــورت نیــاز بــه ضمانتنامه‌هــای بیشــتر متعاقبــا اعلام می‌گــردد.

موقعیت تور

Created with Sketch. سوئیس

بررسی

0/5
دارای امتیاز نیست
بر اساس 0 بررسی
بسیار عالی
0
خیلی خوب
0
متوسط
0
خیلی ضعیف
0
بسیار بد
0
در حال نمایش 1 - 0 از 0 در کل

نوشتن یک نظر

Created with Sketch.
از 53,100,000 تومان

استعلام

سازماندهی شده توسط

modir

عضویت از 2022

141 بررسی

ممکن است دوست داشته باشید