از 89,530,000 تومان
رزرو آنلاین

تور ترکیبی فرانسه و ایتالیا از کرمان

Created with Sketch. فرانسه
بسیار عالی

مدت زمان

11 روزه

نوع تور

تور روزانه

اندازه گروه

نامحدود

زبان

___

بررسی اجمالی

شرکت در تور 11 روزه و اقامت در هتل 4 ستاره پاریس را از دست ندهید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما همکاران ما تماس بگیرید .

شماره تماس :۰۳۴۳۵۳۶۳

 

می توانید از پرواز کرمان – تهران جهت شرکت در تور استفاده کنید.

های لایت ها

 • مسیرسفر:تهران-استانبول-پاریس(هوایی)،پاریس (5شب) ، پاریس-ونیز(هوایی)،ونیز(2شب)،ونیز-فلورانس-رم(زمینی)،رم-استانبول-تهران (هوایی)
 • نرخ قیمت برای اتاق 2 تخته :18.900.000 تومان +2390 یورو
 • تاریخ های حرکت : 3 دی 1401

اطلاعات

باز کردن همه
روز دوم

گشت شهری پاریس

روز سوم

گشت شهری پاریس به همراه به همراه بازدید از موزه لوور

روز هفتم

گشت شهری ونیز

روز هشتم

گشت شهری فلورانس (در مسیر ونیز به رم )

روز نهم

گشـت شـهری رم بـه همـراه بازدیـد از کلوسـئوم

روز دهم

گشت واتیکان

شامل / مستثنی است

 • بلیط رفت وبرگشت باپرواز ترکیش
 • ترانسفرهای فرودگاهی
 • اقامت درهتل4 ستاره باصبحانه
 • ویزای شنگن
 • بیمه مسافرتی
 • گشت های شهری وبین شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان وراهنمای محلی طبق برنامه تور
 • درصـورت عـدم صـدور روادیـد از طـرف سـفارت مربوطه، مبلغ ورودی سـفارت وهزینه‌هـای مربـوط بـه ترجمـه از مبالـغ پرداختـی کسـر و مابقـی مسـترد می‌گـردد.
 • مسـئولیت کنتـرل گذرنامـه، از جهـت هر‌گونـه ممنوعیـت خـروج از کشـور، بـه عهـده مسـافر می‌باشـد.
 • حضــور کلیــه مســافرین (بــه جــز افــراد زیــر 12 ســال) جهــت انگشــت نــگاری درمرکـز انگشـت نـگاری VFSالزامـی می‌باشـد ولـی همسـفرانی کـه در 59 مـاه اخیـرویـزای شـنگن )بـه جـز یونـان( دریافـت نموده‌انـد، نیـاز بـه انگشـت‌ نگاری درمرکـزانگشـت‌نگاری سـوئیس نداشـته و ایـن امـکان را دارنـد کـه به‌صـورت غیرحضـوریدرخواسـت ویـزا نماینـد.
 • ارائـه ضمانـت بازگشـت از سـفر بـه مبلـغ حداقـل 200.000.000 تومـان بـرای هـر نفـر به‌صـورت ضمانتنامـه بانکـی ضـروری اسـت کـه پـس از بررسـی مـدارک در صــورت نیــاز بــه ضمانتنامه‌هــای بیشــتر متعاقبــا اعلام می‌گــردد.

موقعیت تور

Created with Sketch. فرانسه

بررسی

5/5
بسیار عالی
بر اساس 1 بررسی
بسیار عالی
1
خیلی خوب
0
متوسط
0
خیلی ضعیف
0
بسیار بد
0

imaaaan

1401/07/12

milad

?? hazine baray yek nafar be che sourat hast
در حال نمایش 1 - 1 از 1 در کل

نوشتن یک نظر

Created with Sketch.
از 89,530,000 تومان

استعلام

سازماندهی شده توسط

modir

عضویت از 2022

141 بررسی

ممکن است دوست داشته باشید