از 71,800,000 تومان
رزرو آنلاین

تور ترکیبی سوئیس-آلمان- جمهوری چک

Created with Sketch. سوئیس - آلمان-جمهوری چک
دارای امتیاز نیست

مدت زمان

10 روزه

نوع تور

تور روزانه

اندازه گروه

نامحدود

زبان

___

بررسی اجمالی

شرکت در تور 10 روزه و اقامت در هتل 4 ستاره پاریس را از دست ندهید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما همکاران ما تماس بگیرید .

شماره تماس :۰۳۴۳۵۳۶۳

 

می توانید از پرواز کرمان – تهران جهت شرکت در تور استفاده کنید.

های لایت ها

 • مسیرسفر:تهران-استانبول-زوریخ(هوایی)،زوریخ(3شب) ،زوریخ-لیختن اشتاین-مونیخ(زمینی)،مونیخ(3شب)،مونیخ-نورنبرگ-پراگ(زمینی)-پراگ(3شب)،پراگ-استانبول-تهران(هوایی)
 • نرخ قیمت برای اتاق 2 تخته :18.900.000 تومان +1790 یورو
 • هر نفر در اتاق دو تخته :71.800.000 تومان
 • هر نفر در اتاق یک تخته :95.450.000 تومان
 • تاریخ حرکت :24 آذر1401

اطلاعات

باز کردن همه
روز دوم

گشت شهری زوریخ و آبشارهای راین و بازدید از شهر اشتاین ام راین

روز چهارم

گشت شهری لیختن اشتاین ( در مسیر زوریخ -مونیخ )

روز پنجم

گشت شهری مونیخ

روز هفتم

گشت شهری نورنبرگ (در مسیر مونیخ-پراگ)

روز هشتم

گشت شهری پراگ

شامل / مستثنی است

 • بلیط رفت وبرگشت باپرواز ترکیش
 • ترانسفرهای فرودگاهی
 • اقامت درهتل5ستاره باصبحانه
 • ویزای شنگن
 • بیمه مسافرتی
 • گشت های شهری وبین شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان وراهنمای محلی طبق برنامه تور
 • درصـورت عـدم صـدور روادیـد از طـرف سـفارت مربوطه، مبلغ ورودی سـفارت وهزینه‌هـای مربـوط بـه ترجمـه از مبالـغ پرداختـی کسـر و مابقـی مسـترد می‌گـردد.
 • مسـئولیت کنتـرل گذرنامـه، از جهـت هر‌گونـه ممنوعیـت خـروج از کشـور، بـه عهـده مسـافر می‌باشـد.
 • حضــور کلیــه مســافرین (بــه جــز افــراد زیــر 12 ســال) جهــت انگشــت نــگاری درمرکـز انگشـت نـگاری VFSالزامـی می‌باشـد ولـی همسـفرانی کـه در 59 مـاه اخیـرویـزای شـنگن )بـه جـز یونـان( دریافـت نموده‌انـد، نیـاز بـه انگشـت‌ نگاری درمرکـزانگشـت‌نگاری سـوئیس نداشـته و ایـن امـکان را دارنـد کـه به‌صـورت غیرحضـوریدرخواسـت ویـزا نماینـد.
 • ارائـه ضمانـت بازگشـت از سـفر بـه مبلـغ حداقـل 000.000.200 تومـان بـرای هـر نفـر به‌صـورت ضمانتنامـه بانکـی ضـروری اسـت کـه پـس از بررسـی مـدارک در صــورت نیــاز بــه ضمانتنامه‌هــای بیشــتر متعاقبــا اعلام می‌گــردد.

موقعیت تور

Created with Sketch. سوئیس - آلمان-جمهوری چک

بررسی

0/5
دارای امتیاز نیست
بر اساس 0 بررسی
بسیار عالی
0
خیلی خوب
0
متوسط
0
خیلی ضعیف
0
بسیار بد
0
در حال نمایش 1 - 0 از 0 در کل

نوشتن یک نظر

Created with Sketch.
از 71,800,000 تومان

استعلام

سازماندهی شده توسط

modir

عضویت از 2022

141 بررسی

ممکن است دوست داشته باشید