از 99,650,000 تومان
رزرو آنلاین

تور افریقای جنوبی از کرمان

Created with Sketch. آفریقای جنوبی
دارای امتیاز نیست

مدت زمان

11 روزه

نوع تور

تور روزانه

اندازه گروه

نامحدود

زبان

___

بررسی اجمالی

شرکت در تور 11 روزه و اقامت در هتل 5 ستاره  را از دست ندهید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما همکاران ما تماس بگیرید .

شماره تماس :۰۳۴۳۵۳۶۳

 

می توانید از پرواز کرمان – تهران جهت شرکت در تور استفاده کنید.

های لایت ها

 • مسیرسفر:تهـران-اسـتانبول-ژوهانسـبورگ(یـک شـب، هوایـی)،ژوهانسـبورگ(۲شـب)، ژوهانســبورگ-ســان ســیتی (زمینــی)، ســان ســیتی (۲ شــب)، ســان ســیتی -پـارک جنگلـی(زمینـی)، پـارک جنگلـی(۲ شـب)، پـارک جنگلـی- ژوهانسـبورگ
 • (زمینــی)، ژوهانســبورگ-کیــپ تــاون(هوایــی)، کیــپ تــاون(۴ شــب)، کیــپ تــاون-اســتانبول-تهــران (هوایــی(.
 • نرخ قیمت برای اتاق 2 تخته :29.900.000 تومان +2490 یورو
 • تاریخ های حرکت : 12 بهمن 1401

اطلاعات

باز کردن همه
روز دوم

گشــت شــهری ژوهانســبورگ.

روز سوم

گشــت دهکــده لســدی (درمسـیر ژوهانسـبورگ - سـان سـیتی).

روز چهارم

بازدیـد از منطقـه تفریحـی سـانســیتی.

روزششم

بازدیــد از پــارک جنگلــی.

روز هشتم

گشــت شــهری کیــپتـاون

روز نهم

گشــت شــهری کیــپ تـاون

روز دهم

گشـت دماغـه امیـد نیـک و دهکــده اســتلن بــوش

شامل / مستثنی است

 • بلیط رفت وبرگشت باپروازقطر
 • ترانسفرهای فرودگاهی
 • اقامت درهتل4 ستاره باصبحانه
 • ویزای شنگن
 • بیمه مسافرتی
 • گشت های شهری وبین شهری به همراه تورلیدر فارسی زبان وراهنمای محلی طبق برنامه تور
 • درصـورت عـدم صـدور روادیـد از طـرف سـفارت مربوطه، مبلغ ورودی سـفارت وهزینه‌هـای مربـوط بـه ترجمـه از مبالـغ پرداختـی کسـر و مابقـی مسـترد می‌گـردد.
 • مسـئولیت کنتـرل گذرنامـه، از جهـت هر‌گونـه ممنوعیـت خـروج از کشـور، بـه عهـده مسـافر می‌باشـد.
 • حضــور کلیــه مســافرین (بــه جــز افــراد زیــر 12 ســال) جهــت انگشــت نــگاری درمرکـز انگشـت نـگاری VFSالزامـی می‌باشـد ولـی همسـفرانی کـه در 59 مـاه اخیـرویـزای شـنگن )بـه جـز یونـان( دریافـت نموده‌انـد، نیـاز بـه انگشـت‌ نگاری درمرکـزانگشـت‌نگاری سـوئیس نداشـته و ایـن امـکان را دارنـد کـه به‌صـورت غیرحضـوریدرخواسـت ویـزا نماینـد.
 • ارائـه ضمانـت بازگشـت از سـفر بـه مبلـغ حداقـل 000.000.200 تومـان بـرای هـر نفـر به‌صـورت ضمانتنامـه بانکـی ضـروری اسـت کـه پـس از بررسـی مـدارک در صــورت نیــاز بــه ضمانتنامه‌هــای بیشــتر متعاقبــا اعلام می‌گــردد.

موقعیت تور

Created with Sketch. آفریقای جنوبی

بررسی

0/5
دارای امتیاز نیست
بر اساس 0 بررسی
بسیار عالی
0
خیلی خوب
0
متوسط
0
خیلی ضعیف
0
بسیار بد
0
در حال نمایش 1 - 0 از 0 در کل

نوشتن یک نظر

Created with Sketch.
از 99,650,000 تومان

سازماندهی شده توسط

modir

عضویت از 2022

141 بررسی

ممکن است دوست داشته باشید