جنوب شرق
استقبال از سردار شهید

آمادگي و اقدامات آژانس هواپيمايي جنوب شرق كرمان در استقبال و تشييع پيكر مطهر سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني در كرمان