جنوب شرق
هم اندیشی

دیدار با مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در خصوص مقدمات نمایشگاه گردشگری ملی در شیراز
شنبه 16 آذر ماه 1398
اداره کل استان کرمان