جنوب شرق
اصفهان

سه شب و چهار روز
تاریخ حرکت: 26 آبان
خدمات: ترانسفر، راهنما، گشت، اقامت در هتل جهانگردی بصورت فولبرد