جنوب شرق
شیراز

سه شب و چهار روز
تاریخ حرکت: 5 آذر
خدمات: ترانسفر VIP، راهنما، گشت، اقامت در هتل جهانگردی بصورت فولبرد