جنوب شرق
دو دوز واکسن یا تست pcr منفی برای سفر های هوایی و ریلی اجباری است