جنوب شرق
کارگاه بازاریابی و تبلیغات گردشگری

مرکز تخصصی کارآفرینی و کسب و کار "کارمانا"

در بهار 99 درآمدتان را دو برابر کنید

کارگاه با محوریت خانه های بومگردی و گردشگری

جهت ثبت نام:

09053035395