جنگل آمازون و پارک های ملی برزیل

جنگل های بارانی آمازون(AMAZON RAINFORESTS) جنگل های آمازون جنگل های پهن برگ بارطوبت بالا هستند که در حوزه ی رودخانه ی آمازون واقع شده است که مساحتی505میلیون کیلومتر مربع را پوشش می دهند که 50درصد از مساحت تمام جنگل های استوایی روی کره زمین است. جنگل های آمازون در 9ایالت ازجمله برزیل گسترده شده است [...]
ادامه مطلب