کارکاسون

در یک شهر قرون وسطایی در فرانسه قلعه عظیمی است که درست دربالای تپه قراردارد قلعه ای که توسط دیوارهای سنگی مرتفع بابرجک هاوبرج ها احاطه شده است.این بخش از جهان تاریخ طولانی وپیچیده ای دارد به طوری که درطول۲۵۰۰سال گذشته خانه رومی ها،ویزیگوت ها،ساراسین ها وکارتاها بوده است .این مکان درطول قرون وسطی به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی مرز اسپانیا درتجارت رشد کرد ورونق گرفت ودردهه ۱۸۰۰توسط معمار یوجین ویولت لو دوک مرمت تاریخی شد.

کارکاسون-jsk

کارکاسون-jsk

ثبت دیدگاه

کد امنیتی

نظرات کاربران