در یک شهر قرون وسطایی در فرانسه قلعه عظیمی است که درست دربالای تپه قراردارد قلعه ای که توسط دیوارهای سنگی مرتفع بابرجک هاوبرج ها احاطه شده است.این بخش از جهان تاریخ طولانی وپیچیده ای دارد به طوری که درطول2500سال گذشته خانه رومی ها،ویزیگوت ها،ساراسین ها وکارتاها بوده است .این مکان درطول قرون وسطی به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی مرز اسپانیا درتجارت رشد کرد ورونق گرفت ودردهه 1800توسط معمار یوجین ویولت لو دوک مرمت تاریخی شد.

نقشه کاراکاسون

تصاویر کاراکاسون

کارکاسون - jsktour.com
کارکاسون - jsktour.com
مکان های دیدنی

استان بریتانی فرانسه

استان بریتانی فرانسه - jsktour.com