در ایران از پنچم تا یازدهم مهرماه به عنوان هفته گردشگری شناخته میشود . امسال در کرمان به مناسبت این هفته 6 پروژه گردشگری به بهره برداری رسیدند .

دو هتل در کرمان بل=ا نام های پویا و هیوا و آژانس مسافرتی همچنین مسافر خانه و خانه بومگردی و … افتتاح شدند .