موزه لوور فرانسه را حتما میشناسید موزه ای که بیشتر مردم برای یک لحضه دیدن اثرمعروف لئوناردو داوینچی یعنی لبخند مونالیزا درصف منتظرمی ایستند این موزه بسیار باشکوه وجذاب یکی ازکامل ترین موزه های جهان است که35000  قطعه تاریخی بسیاری از سرتاسرجهان را درخود جای داده که دیدن هرکدام از آن ها میتواند فوق العاده هیجان انگیز باشد.اینکه بتوانید تاریخ،فرهنگ،هنرو..کشورهای بسیاری را ازنزدیک ببینید ولمس کنید .اینجاگویی یک تونل زمان است .خوب است بدانید که این موزه محل زندگی بسیاری از پادشاهان بوده وبسیاری از قطعاتی که دراین موزه است یاداور ادوار مختلف تاریخی وعهدنامه ها ومعاهدات وغنائم مرتبط با آن است.

موزه لوور فرانسه

موزه لوور فرانسه - jsktour.com
موزه لوور فرانسه - jsktour.com