در اواخر حکومت کریم خان زند سید معصوم علیشاه دکنی عده ای  را مامور رسیدگی به امور دراویش در ایران نمود.

مشتاق علی شاه JSKTOUR

در بین این مریدان مشتاق علی شاه که از مریدان شاه نعمت الله ولی بود  مامور کرمان شد .او هنرمندی بود که هم شعر می نواخت و هم ساز میزد . گفته میشود روزها روی پله های مسجد جامع می نشست وآیات قرآن را همانطور که ساز میزد تلاوت میکرد. افراد زیادی مرید او شدند اما به همین طبع افراد زیادی دشمن او گردیدند و کا رهای او برایشان خوش نمی آمد و به همین دلیل او را سنگسار کردند .

سه گنبد JSKTOUR

از دست آورد های مشتاق علی شاه این بود که سیم چهارمی را به سه تار افزود که به سیم مشتاق معروف است .

محل دفن مشتاق علی شاه در کرمان مشتاقیه محل زیارت اهل عارفان است .

 

مشتاق علی شاه JSKTOUR