در این باغ میتوانید گیاهان عجیب و غریب را ببینید . این باغ بزرگ که 70000 متر مکعب مساحت دارد در کشور پرتغال واقع شده است . در این باغ زیبا قو ها و اردک ها وطاووس به صورت آزادانه راه میروند . این باغ دارای 3 طبقه است که دو طبقه آن مجسمه است و در این کاخ بزرگ مجموعه بزرگی از پانل های کاشی استفاده میشود است . این مجموعه پس از موزه ملی کاشی یکی از مهم ترین مجموعه کاشی حساب میشود اکه از قرن های 15و 16 به جا مانده اند .

موقعیت باغ کاخ مونت بر روی نقشه

باغ گرمسیری کاخ مونت - jsktour.com
موزه ها

اوورا(Evora)

شهر اوورا - jsktour.com