بریتانی جایی که برای سنت های باستانی وجشن های مذهبی با لباس هایش معروف است .اینجا یک منطقه تاریخی زیبا درست درسواحل شمال شرقی فرانسه است.خط ساحلی ناهموار،دهکده های ماهیگیری جذاب وعجیب وبندرهای زیبایش از جمله مکان هایی است که باید حتما از آن دیدن کنید.

اینجا سرزمین اسطوره هاوافسانه ها است.بندر اصلی این شهر سنت مالو است که توسط دیوارهای باستانی احاطه شده است .

کویمپر یک شهرتاریخی کارت  پستالی با خانه های نیمه چوبی زیباومیدان های دلپذیر وکه با کلیسای جامع گوتیک تزئین شده است.

نانت دارای یک قصردیدنی است وجاییست که فرمان نانت در سال1598امضاشد که آزادی عقیده مذهبی را به پروتستان ها اعطاکرد.ازدیگر نقاط برجسته بریتانی سواحل شنی بکر،جزایر کوچک دور افتاده وزیبا وقلعه های باستانی است.

نقشه بریتانی

عکس های بریتانی

استان بریتانی فرانسه - jsktour.com
استان بریتانی فرانسه - jsktour.com
سواحل زیبا

بیاریتز فرانسه