در حال حاضر کشور قبرس اجازه ورود توریست نمی دهد مگر کسانی که دعوت نامه دارند .

قبرس شمالی کسانی که برای خرید ملک می روند و قبرس جنوبی هم نیاز به ویزا اروپایی دارد .