جنوب شرق
پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

دانشگاه جامع غلمی و کاربردی کرمان برگزار می کند:

پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی

همراه با برگزاری کارگاه آموزشی در زمینه کسب و کار و مشاورههای شغلی رایگان

۲۱ لغایت ۲۳ آبان ماه

صبحها: 9-13 و عصرها: 16-20

بازار موبایل ایران،طبقه چهارم
غرفه ۱۰

میزبان شما هستیم

کرمان-پاییز 98