جنوب شرق
ایتالیا

تور ایتالیا
7 روزه-3 شب رم، 1 شب فلورانس، 3 شب ونیز
با هواپیمایی ترکیش

مبلغ:

2 تخته: 4.990.000 تومان + 1390 یورو

1 تخته: 4.990.000 تومان + 1990 یورو
ویژه پاییز 98 

( 5 و 9 مهرماه، 3 و 16 آبان ماه ، 15 و 29 آذر)