جنوب شرق
تقدیر از مدیریت آژانس

تقدیر مدیر گردشگری و صنایع دستی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران از مدیریت آژانس هواپیمایی جنوب شرق جهت خدمت رسانی به مردم شریف استان کرمان