جنوب شرق
عمو نوروز کادو میاره

عیدی امسالتان با ما

هدیه ما به فرزندان دلبند شما
توسط عمو نورورز و حاجی فیروز
به همراه عکس یادگاری روی شاسی

نوروز98