جنوب شرق
کیش

تور هوایی کیش

 سه شنبه 21 اسفند ماه به مدت 3 شب  

 رفت وبرگشت با ایرلاین کیش ایر و ماهان 
                      
                       

هتل شباویز (صبحانه و ناهار +گشت جزیره)
2تخته          
1.290.000                                
3تخته     
1.190.000
4تخته
1.020.000                                     

 

 

هتل پارسیان (صبحانه)

دوتخته 
1.570.000
سه تخته 
1.460.000 

 

 

هتل گلدیس (صبحانه و ناهار+ گشت جزیره) 

دوتخته 
1.180.000 

سه تخته
1.150.000

چهارتخته 
1.120.000 

 

هتل پارسیان (صبحانه)

دوتخته 
1.670.000 

 

هتل آرامش  (صبحانه )

دوتخته 
1.610.000
سه تخته
1.580.000

 

هتل آریان (صبحانه)

دوتخته 
1.620.000
سه تخته
1.550.000

هتل قائم (صبحانه)
2تخته          
1.550.000                                
3تخته       
1.300.000                                    

 

 هتل فلامینگو (صبحانه) 

دوتخته
1.750.000
سه تخته
1.620.000

هتل شایگان (صبحانه)

دوتخته 
1.850.000 

سه تخته 
1.700.000

چهارتخته
1.630.000

 

هتل شایان (صبحانه)

دوتخته جزیره
1.920.000

هتل داریوش (صبحانه و ناهار) 

دوتخته 
2.750.000
سوییت رویال 
3.050.000

 

هتل مارینا (صبحانه)

دوتخته پارک
 3.200.000 
دوتخته  دریا

3.600.000
سه تخته پارک 
3.050.000
سه تخته دریا
3.250.000

 نرخ کودک 2 - 5 سال :           
800.000