جنوب شرق
مجارستان - اسلواکی - لهستان - آلمان - چک - اتریش - اسلونی (20 روزه)