جنوب شرق
رویدادها

نتیجه انتخابات بازرسین مجمع عمومی انجمن صنفی ایران
 آقای مسعود دهقانی بازرس اصلی
 آقای توکلی بازرس اصلی
خانم خدابنده لو بازرس علی البدل