جنوب شرق
کرمان، شهر گردشگر

لذت كرمانگردي با"اتوبوس دوطبقه گردشگري"
برنامه هاي شادومفرح ،ضيافت افطار وجوائز ارزنده
باحضورزوج صحنه ايران
باهمكاري آژانس هواپيمايي جنوب شرق