جنوب شرق
مقررات سفر به ایران

الحاقیه شرایط  و دستورالعملهای بهداشتی سفر به ایران (ویژه مسافران خارجی) در شرایط شیوع بیماری کرونا جهت جلوگیری از انتشار بیماری توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر اعلام شد.