جنوب شرق
مقررات سفر به کشور انگلستان

شرایط  و دستورالعملهای بهداشتی سفر به کشور انگلستان در شرایط کنونی ( شروع بیماری کرونا) جهت جلوگیری از انتشار بیماری توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر اعلام شد.