جنوب شرق
مقررات سفر به کشور عراق و بالعکس

شرایط و دستورالعملهای بهداشتی سفر به کشورعراق و بالعکس، در شرایط کنونی( شروع بیماری کرونا) جهت جلوگیری از انتشار بیماری توسط شرکت هواپیمایی ماهان اعلام شد.