جنوب شرق
مقررات سفر به کشور اسپانیا

شرایط سفر به کشور اسپانیا در شرایط کنونی( شروع بیماری کرونا) جهت جلوگیری از انتشار بیماری توسط شرکت هواپیمایی ایران ایر اعلام شد.