رستوران های شهر دهلی

Chor Bizarre  

Chor Bizarre

منو شامل خوراکهای شمال هندی است.

ساعت کار: هر روز از ظهر تا 15:30 و 19:30 تا 23:30
قیمت: خوراکهای منوی اصلی بین 3.80 دلار تا 8.90 دلار است.
نشانی: Central New Delhi, Hotel Broadway, Around Town
تلفن: 01123273821
منو وبسایت

Naivedyam  

Naivedyam

منو شامل خوراکهای شمالی هند و خوراکهای گیاهی است.

ساعت کار: هر روز از ساعت 11:00 و 23:00 باز است.
قیمت: منوی اصلی بین 1.10 تا 1.85 دلار است.
نشانی: Around Town
تلفن: 01126960426
منو وبسایت

Karim Hotel  

Karim Hotel

منو شامل خوراکهای مغولی است.

ساعت کار: هر روز از ساعت 7:00 تا نیمه شب باز است.
قیمت: همه خوراکها بین 1.25 دلار تا 4.90 دلار است.
نشانی: Jama Masjid, Around Town
تلفن: 01123264981
منو وبسایت

Punjabi by Nature  

Punjabi by Nature

منو شامل خوراکهای پنجابی است.

ساعت کار: هر روز از ساعت 12:30 تا نیمه شب باز است.
قیمت: خوراکهای منوی اصلی از 6 دلار تا 17 دلار است.
نشانی: Vasant Vihar, Around Town

تلفن: 01151516665

منو وبسایت

Swagath  

Swagath

منو شامل خوراکهای هندی ساحلی و انواع خوراکهای دیگر است. توجه داشته باشید که رزرو میز قبل از مراجعت بسیار ضروری است.

ساعت کار: هر روز از 11:00 صبح تا 23:30 باز است.
قیمت: خوراکهای منوی اصلی از 3.05 دلار تا 15 دلار است.
نشانی: Around Town
تلفن: 01124330930
منو وبسایت