بخش خصوصی راه خودش را بلد است

مصاحبه ماهنامه تجارت امروز با مسعود دهقانی مدیر عامل آژانس هواپیمایی جنوب شرق